Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Tarnawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, adres email: marek@mtadesign.pl numer telefonu: 600 972 275 (dalej: Administrator Danych Osobowych).

 2. Wszelkie dane osobowe Administrator Danych Osobowych przetwarza w celu podjęcia działań przed nawiązaniem współpracy, a także w celu związanym ze współpracą, w tym realizacją prawi obowiązków wynikających z umowy, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości.

 3. Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
  a)  Zawarta umowa lub działania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy chcą Państwo nawiązać współpracę z Administratorem Danych Osobowych lub w przypadku gdy na podstawie umowy nawiązano współpracę,
  b)  Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora Danych Osobowych obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
  c)  Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizuje Administrator Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne).

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi finansowo-księgowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, dostawcom materiałów,  podmiotom świadczącym usługi z zakresu przechowywania danych w dysku chmurowym, dostawcom oprogramowania a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Administrator Danych Osobowych może przekazywać Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nazwa państwa trzeciego: Stany Zjednoczone Ameryki)  w związku z korzystania usług oferowanych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View (California) w USA. Przekazywanie odbywa się w oparciu o art. 45 RODO ponieważ Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, zaś decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z 12.07.2016 r. potwierdza adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  a)  okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze).
  b)  lub okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Administratora Danych Osobowych lub Państwa związanych ze współpracą, ustalony zgodnie z przepisami prawa,
  c)  lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać),
  d)  w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.

 10. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług.

 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.