Witamy w firmie MTA Design. Zajmujemy się sprzedażą materiałów do wykończenia wnętrz: tapety, kamień, mech, filce akustyczne i wiele innych. Produkty, które oferujemy klientom to przede wszystkim klasa, jakość i elegancja, ale także współczesny design i nowoczesne wzornictwo.

W związku z rozwojem firmy

 poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. organizacji i rozwoju sprzedaży

Główne zadania 

WYMAGANIA

OFERUJEMY

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

biuro@mtadesign.pl

lub pocztą na adres:

MTA Design Marek Tarnawski
ul. Króla Augusta 44a 
35-210 Rzeszów

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, moich danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut.”


Klauzula informacyjna dla osoby biorącej udział w rekrutacji

Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, zgadzasz się na przetwarzanie przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz wziąć udział również w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, umieść w dokumentach aplikacyjnych (w tym w CV) następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, moich danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Marka Tarnawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut.”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem”, niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Tarnawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MTA Design Marek Tarnawski, Wysoka nr 440B 37-100 Łańcut, adres email: marek@mtadesign.pl numer telefonu: 600 972 275 (dalej: Administrator Danych Osobowych).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacji na stanowisko specjalista ds. organizacji sprzedaży wskazane w ogłoszeniu o pracę, a w przypadku wyrażenia na to zgody – w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. 

 3. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) w zw. z art. 22ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), a także
  b) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek oraz inne informacje, które przekazałeś nam razem z dokumentami aplikacyjnymi) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

 4. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.  

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od zakończenia roku, w którym miała miejsce rekrutacja. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
  z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.

 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację oraz zawarcie umowy o pracę.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.